9. Appendiks 3 - Registrering av gruppeinformasjon i eduPersonEntitlement

Tjenester har økende behov for informasjon om brukernes basisgrupper/klasser, undervisningsgrupper og andre grupper. På grunn av dette skal elever og læreres gruppeinformasjon registreres. I Feide er det valgt å bruke feltet eduPersonEntitlement for gruppeinformasjon.

Personens informasjon om grupper er bygd opp slik at at den er knyttet til hver skole personen tilhører.

9.1. Alle som er tilknyttet gruppen skal ha informasjonen registrert

Alle personer som er tilknyttet en gruppe skal ha informasjonen registrert på sitt personobjekt. Dette vil som regel være elever og lærere, men kan også være andre personer som har en formell knytning til det daglige arbeidet i gruppen.

Gruppeinformasjonen skal inneholde gruppene en person er tilknyttet på nåværende tidspunkt. Det er ikke forventet at informasjon om historiske grupper beholdes.

9.2. Gruppetyper

Det er definert tre gruppetyper som kan uttrykkes:

  • Basisgruppe/klasse

  • Undervisningsgruppe - for fag i Grep-kodeverket

  • Andre grupper - prosjektgrupper, undervisningsgrupper utenfor Grep, o.l.

Basisgruppe/klasse og undervisningsgruppe er obligatoriske å registrere for en person som er tilknyttet noen av disse, mens andre grupperinger kan registreres.

9.3. Informasjonselementer om gruppen og personens relasjon til gruppen

Hver gruppetilhørighet som registreres for en person inneholder 8 informasjonselementer:

Informasjonselement Beskrivelse
Gruppetype Viser hvilken type gruppe dette er. Gyldige verdier er ’b’, ’u’ og ’a’ for henholdsvis basisgruppe/klasse, undervisningsgruppe og annen gruppe.
Grepkode For undervisningsgrupper er det fagkoden til faget undervisningsgruppen tilhører fra Grepkodeverket. For basisgrupper og andre grupper skal det være en tom verdi.
Organisasjonsnummer/
bedriftsnummer
Organisasjonsnummer/bedriftsnummer til skolen/skoleeieren gruppen tilhører. For de aller fleste grupper vil den være knyttet til skolen, men det kan være grupper som er knyttet direkte til skoleeieren.
Lokal gruppe-ID En identifikaktor på gruppen der navnestandard er definert ved skolen/skoleeieren. Skal være unik innenfor skolen/skoleeieren gruppen tilhører.
Starttidspunkt Første dag gruppen er aktiv/gyldig. ISO 8601 extended format for date, YYYY-MM-DD.
Sluttidspunkt Siste dag gruppen er aktiv/gyldig. ISO 8601 extended format for date, YYYY-MM-DD.
Rolle Personens rolle i gruppen. Gyldige verdier er de samme som i eduPersonAffiliation. En person skal bare et innslag for rolle i gruppen, for eksempel faculty, og ikke hele hierarkiet som i eduPersonAffiliation.
Beskrivende
gruppenavn
Gruppens menneskelesbare navn som kan vises frem i tjenester.

9.4. Formatering av gruppeinformasjon

Hver gruppetilhørighet registreres som en egen linje i eduPersonEntitlement.

Linjen skal starte med prefikset urn:mace:feide.no:go:group: etterfulgt av hver av informasjonselementene i samme rekkefølge som tabellen over. Hvert informasjonselement skilles fra hverandre med et kolon, :.

For å kunne overføre verdiene fra en system til et annet definerer RFC 8141 og RFC 3986 hvilke verdier som er gyldige, hvilke som benyttes direkte og hvilke som må prosent-kodes. URN-er er begrenset til ASCII så de fleste spesialtegn og særnorske tegn må prosent-kodes i overføringen. Man benytter UTF-8 oversetting først og så til US-ASCII (RFC 8141 2. Syntax). Dette gjøres ved å oversette disse tegnene til %<hex><hex>. For eksempel vil det særnorske tegnet ’å’ oversettes fra UTF-8 til to oktetter som så kodes og blir %C3%A5.

<Space> er et spesialtilfelle. Mange funksjoner for prosent-koding koder dette om til + som bryter med RFC 3986. Det korrekte for URN-er er %20. Vertsorganisasjoner bør påse at dette blir riktig, mens tjenesteleverandører bør ta høyde for begge formateringene av <space>.

For gruppeinformasjon benyttes : som separator mellom informasjonselementer. Om dette tegnet benyttes inne i informasjonselementene, for eksempel i det beskrivende navnet eller den lokal gruppe-IDen, må dette kodes, som %3A.

9.5. Case-sensitivitet

Informasjonselementene for gruppeinformasjonen skal behandles case-insensitiv, etter RFC 8141 sin åpning for funksjonell sammenligning av verdiene.

9.6. Eksempler med gruppeinformasjon i eduPersonEntitlement

9.6.1. Elev i basisgruppe/klasse 6A ved Berg skole (Trondheim kommune)

Gruppetype: b
Grepkode: <tom verdi>
Organisasjonsnummer: NO975278964
Lokal gruppe-ID: 6A
Rolle: Elev – ’student’ i Feide.
Starttidspunkt: 1. aug 2014
Sluttidspunkt: 15. juni 2015
Beskrivende navn: Klasse 6A

eduPersonEntitlement:
urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6A:2014-08-01:2015-06-15:student:Klasse%206A

9.6.2. Lærer i undervisningsgruppe 2kja ved Tiller vgs

Gruppetype: u
Grepkode: REA3012
Organisasjonsnummer: NO974558386
Lokal gruppe-ID: 2kja – Her brukes små bokstaver, men verdien er case-insensitive
Rolle: Lærer – ’faculty’ i Feide
Starttidspunkt: 1. aug 2014
Sluttidspunkt: 15. juni 2015
Beskrivende navn: Kjemi 2A

eduPersonEntitlement:
urn:mace:feide.no:go:group:u:REA3012:NO974558386:3kja:2014-08-01:2015-06-15:faculty:Kjemi%202A

9.6.3. Elev i undervisningsgruppe Norsk VG3 ved Tiller vgs

Gruppetype: u
Grepkode: NOR1211
Organisasjonsnummer: NO974558386
Lokal gruppe-ID: 3aaa/3nh
Rolle: Elev
Starttidspunkt: 1. aug 2014
Sluttidspunkt: 15. juni 2015
Beskrivende navn: Norsk hovedmål VG3

eduPersonEntitlement:
urn:mace:feide.no:go:group:u:NOR1211:NO974558386:3aaa%2F3nh:2014-08-01:2015-06-15:student:Norsk%20hovedm%C3%A5l%20VG3

9.6.4. Elev i labgruppe 3 Fysikk VG3 ved Tiller vgs

Gruppetype: a – andre grupper
Grepkode: <tom verdi>
Organisasjonsnummer: NO974558386
Lokal gruppe-ID: 3fysa/lb3
Rolle: Elev
Starttidspunkt: 1. aug 2014
Sluttidspunkt: 31. des 2014
Beskrivende navn: Labgruppe 3 Fysikk VG3

eduPersonEntitlement:
urn:mace:feide.no:go:group:a::NO974558386:3fysa%2Flb3:2014-08-01:2014-12-31:student:Labgruppe%203%20Fysikk%20VG3